இளநீர் தீர்த்தம்

 அநாசாரமான நிலை,
 ஆசாரமான அநுக்ரஹம்