அன்பு     அன்பு

அறவழி    அறவழி

அளவு அளவு

அள்ளிய    அள்ளிய

களி களி

வெளிச்சம்    வெளிச்சம்

கள்வன்    கள்வன்

அரவம்    அரவம்

துறையூர்    துறையூர்

துளி துளி

துன்பம்    துன்பம்

 

अमर्

अम्ब

अम्

अम्ि

अम्इ

अंग

अङ्ग

 

   :   

    

   

  