 -Sanskrit- 
   
   
    
  
   
  
    
 -Tamil- 
   
   
     
  
   
  
     
 -Telugu- 
   
   
     
  
   
  
     
 -Kannada- 
   
   
     
  
   
  
     
 -Malayalam- 
   
   
     
  
   
  
     
 -Oriya- 
   
   
     
  
   
  
     
 -Bengali- 
   
   
     
  
   
  
     
 -Gujarati- 
   
   
     
  
   
  
     

 -Gurmukhi- 
   
   
     
  
   
  
     

 -IPA- 
    
   
     
  
    
  
     