உம்மாச்சி

 நிரந்தரமாக காலியாகவே
 இருக்கிற நரகம்

 அது எங்கள் பாத்தியதைதான்

 காம் மேம் நஹி ஆதா

 க்யா ஆப் இம்லீ காதே
 ஹை, யா சாவல்
 காதே ஹை?

 கட்டேல போறவன்!

 What life has taught me

 ஜகத் குரு